°

 

retour Page d'accueil

retour menu

დაბრუნება პირველ გვერდზე  დაბრუნება ქართულ მენიუზე

 

À PROPOS DE LA VENTE DU NAVIRE DE GUERRE "MISTRAL" A LA RUSSIE 

საფრანგეთი აპირებს სამხედრო გემის "მისტრალის "მიყიდვას

რუსეთისთვის

 

 

 

La Russie est susceptible d'utiliser les Mistral contre nos alliés directs"
La polémique monte sur la vente de deux porte-hélicoptères Mistral à la Russie. Pendant ce temps, le gouvernement français joue la montre.

 

 
 
BFMTV.COM
 
Le Parisien
 

 

 

Mistral: la Russie met en garde la France contre une annulation du contrat

«En cas de rupture du contrat sur les Mistral, la partie russe fera valoir ses droits jusqu'au bout en vertu des ... jeudi que l'éventuelle suspension de la vente de ces deux puissants navires porte-hélicoptères de projection et de ...

           

Mistral: la Russie "fera valoir ses droits" en cas de rupture du contrat
"En cas de rupture du contrat sur les Mistral, la partie russe fera valoir ses droits ... de la vente de ces deux puissants navires porte-hélicoptères de projection et ... Il s'agit du "Vladivostok", destiné à la Flotte russe du Pacifique, déjà ...
Ukraine. Bruits de bottes et nouvelles sanctions
Mistral : la Russie "fera valoir ses droits" en cas de rupture du contrat ... la décision sur une éventuelle suspension de la vente des Mistral à la Russie.

Vente des Mistral à la Russie : Moscou répond aux menaces de Fabius

En 2011, la France a signé avec Moscou la vente de deux navires de projection et de commandement (BPC) de type Mistral, pour plus d'un milliard ...
 

La France pourrait annuler la vente de Mistral à la Russie

En cas d'escalade, la France "pourra envisager" d'annuler la ventes de frégates Mistral a Moscou, a déclaré ce 17 mars le ministre des Affaires ...
 
 
 
 
 
Ouest-France
Ukraine. La France pourrait annuler la vente de bateaux à la Russie
Selon Laurent Fabius, la France "pourra envisager" d'annuler la vente de navires militaires français Mistral à la Russie "si Poutine continue ce qu'il ...

 


vente mistral à la russie
Mises à jour quotidiennes 6 mars 2014
???????????????
     
 
 
20minutes.fr
France : premiers essais en mer d'un "Mistral" vendu aux Russes
L'un des deux navires militaires de type "Mistral" vendus aux Russes par la ... sur une éventuelle suspension par Paris de la vente des deux bâtiments de ... Aux termes du contrat entre la marine russe et DCNS, les deux futurs ...

 


 

lettre ouverte au Président Nicolas Sarkozy

 

 

Et pourtant, tout semblait indiquer que La France et la Russie ne signeraient pas l'accord de vente d

navires de guerre de Type Mistral !!!

 


 

vente mistral à la russie (source Google )

 

 

 

Entretien avec Philippe Migault - Matériels de guerre : « Les ...
Affaires stratégiques
Q : La France étant un pays membre de l'OTAN, la vente de navires de guerre de type Mistral à la Russie dépasse les relations bilatérales. Comment les autres Etats membres ont-ils réagi à cette décision ? Le premier, c'est la réaction des Etats membres ...
 

 

Ventes de Mistral : négociations dans l'impasse entre Paris et Moscou

 
Mistral pour la Russie: les négociations dans l'impasse
RIA Novosti
Les négociations entre Moscou et Paris sur la vente des porte-hélicoptères ... "La Russie est prête à payer jusqu'à 980 millions d'euros pour deux Mistral, ...
 
Ventes de Mistral : négociations dans l'impasse entre Paris et Moscou
Le Monde
Les négociations entre la France et la Russie concernant la vente de navires de guerre français de type Mistral sont dans l'impasse, ...
 
STX : des négociations qui bloquent
France 3
De plus, la Russie et la France ne parviendraient pas à s'entendre sur ce que doit inclure le prix total de la vente : Moscou désire inclure dans le montant ...
 
Revue d'actualité du Jeudi 3 Mars (Mistral perdant en Russie, Ruby ...
Le Post
Mistral perdant : alors qu'on annoncait le vente des ses navires de guerre acquise...et ben non, ... Les Russes viennent de réaliser que c'était du vent. ...
 

 

 

La France et la Russie ont signé pour quatre Mistral 

Sarkozy se rendra à Saint-Nazaire pour signer le contrat Mistral

La France souhaite sortir "de l'ère de la méfiance pour entrer ...

Radio Chine Internationale - ‎Il y a 7 heures ‎
Le ministre français de la Défense Alain Juppé a appelé mercredi à sortir "de l'ère de la méfiance pour entrer dans celui de la confiance" avec la Russie, ...
 

La vente de Mistral à la Russie bientôt conclue

Le Figaro - ‎15 déc. 2010‎
Le chef d'état-major de l'armée russe annonce que le contrat de vente des navires de guerre pourrait être signé avant la fin de l'année. ...
 

Moscou achètera le Mistral à la France, affirme l'état-major russe

AFP - ‎14 déc. 2010‎
MOSCOU — Le chef d'état-major de l'armée russe Nikolaï Makarov a affirmé mardi, selon des agences russes, que la Russie avait décidé d'acheter des navires ...
 

Le Mistral, un choix évident

Portail des sous-marins - ‎Il y a 21 minutes ‎
La décision concernant l'acquisition du bâtiment d'intervention polyvalent (BIP) de classe Mistral sera prise avant la fin de l'année, a déclaré aux ...
 

La Russie annonce officiellement qu'elle achètera le Mistral à la ...

Quotidien du Peuple - ‎14 déc. 2010‎
Le chef d'état-major de l'armée russe Nikolaï Makarov a affirmé le 14 décembre que la Russie avait décidé d'acheter des bâtiments de projection et de ...
 

Mistral: Moscou annoncera sa décision d'ici la fin de l'année

RIA Novosti - ‎14 déc. 2010‎
La Russie statuera sur l'achat d'un porte-hélicoptères français de classe Mistral d'ici la fin de l'année, a annoncé mardi aux journalistes le chef de ...
 

La Russie conçoit un nouveau bouclier aérien et spatial

RIA

 

L

 

Le Géorgien Saakashvili en visite en France, avant Poutine

Le président géorgien Mikheil Saakashvili effectue jusqu'à mercredi une visite officielle à Paris, où il devrait exprimer ses inquiétudes sur le projet de vente d'un navire de guerre français Mistral à la Russie, quelques jours avant la venue en France de Vladimir Poutine. Selon son service de presse, M. Saakashvili, qui est arrivé dimanche en France, rencontrera mardi le président Nicolas Sarkozy. Il doit aussi avoir des discussions avec le Premier ministre François Fillon et le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. La Géorgie s'inquiète du projet de vente à la Russie du navire Mistral, un puissant porte-hélicoptères qui devrait améliorer la capacité de la Russie à envoyer rapidement des troupes sur les théâtres d'opérations. L'acquisition de ce navire fait l'objet de "négociations exclusives" entre Paris et Moscou, depuis une visite en février à Paris du président russe Dmitri Medvedev. La Russie souhaite acheter un exemplaire du bateau et en construire trois autres dans ses propres chantiers navals. Le sujet, qui suscite également des craintes des pays baltes, devrait être de nouveau abordé jeudi et vendredi lors d'entretiens qu'aura le Premier ministre russe Vladimir Poutine à Paris. La visite en France de Mikheil Saakashvili comprendra également un volet économique. Le ministre géorgien de l'Energie Alexander Khetaguri devait signer lundi avec son homologue français Jean-Louis Borloo une déclaration d'intention concernant un certain nombre de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Mikheil Saakashvili doit aussi donner mardi une conférence à l'Institut d'études politiques, à laquelle sont attendus plus de 500 participants. La Russie et la Géorgie s'étaient affrontées en août 2008 dans une guerre éclair pour le contrôle de la région séparatiste géorgienne d'Ossétie du Sud. La France, alors présidente de l'Union européenne, s'était impliquée pour mettre un terme à ce conflit.

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/01/25/les-vents-contraires-du-mistral_1296376_3214.html

და მისი თარმნა ქართულ ენაზე გოჩა ჯავახისვილისგან

Le Monde

2010 wlis 26 ianvari

natali giberi              gadaTargmnili goCa javaxisvilisgan

natali nugairedi

piotr smolari

 

 

mistralis sapirispiro qarebi

 

moqmedeba viTardeba moskovSi 2009 wlis pirvel oqtombers. safrangeTis samxedro industria akeTebs prezentacias. bernar kuSners da herve morens dakisrebuli sagangebo misia akisriaT. rus kolegebTan sergei lavrovTan da anatoli serdiukovTan daZabuli molaparakeba mistralis gayidvas exeba. safrangeTis flotis saukeTeso xomaldi sabrZolo operaciebis marTvisa da dagegmarebis obieqtia, sadac SesaZlebelia 16 vertmfrenis, aTobiT tankis da 750-mde jariskacis ganTavseba. « Cven ar gvsurs warsulis tyveebi viyoT», acxadebs presis winaSe safrangeTis sagareo saqmeTa ministri. aq igulisxmeba, rom ruseTi aris partniori da ara mtrulad ganwyobili saxelmwifo. « rusebma Cven gadmogvces 181 teqnikuri SekiTxva », ganmartavs Sinagan saqmeTa ministri herve moreni, raTa meti sicxade Seitanos maspinZelTa interesSi.  

molaparakebebi dRemde grZeldeba. magram am teqnikuri SekiTxvebis garda, mistralis saqme dRes saerTaSoriso politikis gansjis sagani gaxda. safrangeTi am garigebaSi Tavis interess xedavs, radgan man dRemde verasdros moaxerxa mistralis gayidva da Tanac surs ruseTTan ormxrivi urTierTobis ganmtkiceba. ruseTs ki surs misi samxedro-industriuli sferos modernizeba da amisaTvis pirvelad mimarTavs natos wevr saxelmwifos. es nabiji evropis qveynebisa da amerikis im nawilis gancvifrebasa da SeSfoTebas iwvevs, romlebic gmoben rusebis agresiulobas mezobel qveynebTan mimarTebaSi, kerZod ki saqarTvelos mimarT.

2009 wlis 23 noemberi.  moskovSi bernar kuSneris vizitidan ori Tvis Semdeg, molaparakebebSi garkveuli progresia. sicivis miuxedavad, xalxi sankt-peterburgis sanapirosken miCqaris, raTa ruseTis miwaze pirvelad Semosuli xomald mistralis yurebiT datkbes. ruseTma am xomaldis mimarT interesi saqarTvelosTan omis meore dResve gamoTqva, 2008 wlis agvistos TveSi, romelmac saaSkaraoze gamoitana ruseTis samxedro teqnikis ubadrukoba. am obieqtis gamoyeneba SesaZlebeli iqneba rogorc samoqalaqo saevakuacio operaciebis dros, agreTve samxedro desantis gadasasxmelad. Axomaldma daamtkica misi SesaZleblobebi sxvadasxva operaciebis dros libanidan birmamde.Ffrangi maRalCinosnebis gancxadebiT: moskovSi myofi xomaldi aris “carieli futliari”. ruseTisTvis arcerTi teqnologiuri saidumlo ar iqneba gamJRavnebuli. 

« ramdeni gemi gsurT? », SeekiTxnen rusul mxares kuSneri da moreni. « ruseTis teritorias xuTi zRva esazRvreba », Cveuli, cbieri diplomatiuri pasuxi miugo lavrovma. xuTi mistrali ? oficialurad, moskovma iTxova mxolod erTi, razec safrangeTis sabrZolo teqnikis eqsportis kvlevis specialurma samTavrobo komisiam Tanxmoba ganacxada. iqneb rusebs am xomaldis aslis Seqmna surT sankt-peterburgis gemTmSeneblebis mier? 2009 wlis bolos, safrangeTis prezidentis administracia kategoriulad uaryofda amas. miuxedavad amisa, 2009ç wlis 26 agvistos, ruseTis SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis ufrosma, generalma nikolai makarovma ganacxada rom “sami an oTxi sxva” xomaldi iqneboda agebuli ruseTSi safrangeTis daxmarebiT. xuTi zRva. . . safrangeTisTvis, es Zalian didi garigebaa: Tu gaviTvaliswinebT, rom TiTo gemi 500 milioni evro Rirs.

mistralis saqmem didi miTqma-moTqma gamoiwvia. vaSingtonSi, es faqti aRelvebT respublikuri partiis deputatebs, romlebic am SemTxvevas obamas administraciis gasaRizianebladac iyeneben.Oobama ruseTTan gaxsnili urTierTobis imediT, mistralTan dakavSirebiT dums. 2009 wlis 16 dekembers, eqvsi respublikeli senatori, maT Soris jon makkeini, amerikis SeerTebul StatebSi safrangeTis elCs, pier vimons ugzavnis werils, asls ki amerikis saxelmwifo mdivans hilari klintons : « Cven vSiSobT, rom aRniSnuli garigeba ruseTisTvis iqneba « Setyobineba-gzavnili », rom safrangeTi egueba ruseTis mzard agresiul qmedebas, romelic yovelgvar kanonier zRvrebs scildeba. ruseTi arRvevs saqarTveloSi cecxlis Sewyvetis 2008 wlis xelSekrulebas da arafers akeTebs evropaSi iaraRis limitis Sesamcireblad ». 

amas garda, am garigebam SesaZloa uaryofiTad imoqmedos evrokavSiris iaraRis eqsportirebis marTvis kodeqsze. sami dRis Semdeg, pier vimoni maT sapasuxo werils ugzavnis. igi uaryofs, rom TiTqos es faqti  mniSvnelovan safrTxes warmoadgens atlantikuri aliansisTvis. mistralis gayidvam SeiZleba Secvalos safrangeTis imiji amerikis SeerTebul StatebSi. erTi magaliTi : amerikulma kongresma SeimuSava kanonmdebloba, romelic sanqcias daakisrebs ucxoeTis im firmebs, romlebic irans rafinirebul navTobproduqtebs miyidian. parizs mistralis ruseTze miyidvis Semdeg Total-isTvis  «gadasaxadebisagan gaTavisuflebis » mopoveba netav, xom ar gauWirdeba?

yovel SemTxvevaSi, warmomagenlobiTi palatis respublikuri partiis wevrs ileana ros-lehtinens orive partiis daxmarebis imedi aqvs. man gadawyvita rezoluciis wardgena, romelic dagmobda mistralis gayidvas. «ruseTisaTvis Tanamedrove samxedro iaraRebis da teqnologiebis miyidviT evrokavSiris da natos wevri da mokavSire qveynebi ar unda eweodnen misi marTlac rom agresiuli da arakanonieri saqcielis waxalisebas» - acxadebs Le Monde- isTvis micemul interviuSi ileana ros-lehtineni.

am konteqstSi, saqarTvelos prezidenti  mixeil saakaSvilis momatebuli tonic raRa gasakviria. 15 ianvars, man gazeT Le Monde-Si Semdegi gancxadeba gaakeTa: «teqnikuri da samarTlebrivi TvalsazrisiT, ruseTi saomar mdgomareobaSi imyofeba erTerT mezobel qveyanasTan (. . .). msgavsi tipis garigeba upiratesobas SesZens agresors, romelic 500 000 qarTveli moqalaqis eTnikur wmendasa da suverenuli saxelmwifos teritoriis 20% Zalismieri okupaciis dakanonebas cdilobs».

safrangeTSi, xomaldis ruseTze miyidvas bevri gulmodgine mxardamWeri hyavs. PkerZod premier ministri fransua fioni, romelic safrangeTis ekonomikaze fiqrobs.Aam finansuri krizisis dros, mistralis gayidva «daaxloebiT 1000 samuSao adgils Seqmnida ori wlis ganmavlobaSi» sen-nazeris sazRvao mSeneblobaze. 2011 wlis ivnisSi, sen-nazeris samSeneblo kompaniam mesame mistrali unda Caabaros safrangeTis sazRvao flots. «sul esaa, amas garda sxva aranairi SekveTa araa Semosuli », iuwyeba igive sando wyaro. 

fioni yuradRebiT adevnebs Tvalyurs rusebis SeSfoTebas. «am etapze Cveni mxridan rusebisTvis uaris Tqma iqneba realobidan dacilebuli»- ganacxada man 27 noembers vladimer putinTan Sexvedris dros. «fransua fions ruseTi yovelTvis miaCnda evropis kontinentis Zlier saxelmwifod» - ganacxada Jan de buaSum, misma mrCevelma kulturis dargSi, romelic ruseTis didi mcodnea.

safrangeTis sagareo saqmeTa saministro am sakiTxTan dakavSirebiT sakmaod TavSekavebulia. erTerTi frangi maRalCinosani diplomatis gancxadebiT, kritikis Tavidan asacileblad «idealuri gamosavali» iqneboda «rusebs Tavad rom eTqvaT uari mistralis SeZenaze». am gaigebiT, safrangeTi marto rCeba da sakmaod uxerxul mdgomareobaSi aRmoCndeba poloneTisa da baltiispira qveynebis winaSe, romlebic mekavSireebs Soris solidarobis meqanizmis garantiebs iTxoven. saqarTvelosTan oms zarbaznis gasrolis efeqti hqonda. 2009 wlis seqtemberSi ruseTisa da belorusiis erToblivma samxedro wvrTnebma, sadac monawileoba miiRo 13 000 samxedrom, es SiSi gaaZliera. “mistrali sindisisa da politikuri realizmis sakiTxia”, ganacxada bernar kuSnerma yovelgvari ganmartebis gareSe. erTerTi diplomati ambobs: Cven SevewinaaRmdegebiT ruseTis yovelgvar mcdelobas ganxeTqileba Seitanos natosa Tu evrokavSirSi «».

SeZlebs Tu ara ruseTi uaris Tqmas? 2009 wlis 11 seqtembers ruseTis  sazRvao flotis meTaurma vladimir visockim ganacxada, rom «mistrali rom hqonoda ruseTi saqarTvelosTan oms moigebda ara 26 saaTSi, aramed 40 wuTSi». gaTvlili provokaciaa?Eam sityvebma SeTanxmebis monawileebic uxerxul mdgomareobaSi Caayena. realobaSi, azrTa sxvadasxvaoba ruseTis mxares ufro aris, vidre frangul mxares. ruseTis Tavdacvis ministrma, anatoli serdiukovma reformebis farTo talRa wamoiwyo, rac konservatorebs ukana planze wevs. «serdiukovi darwmunebulia, rom Tuki rusuli teqnologiebi araefeqturi an gamousadegaria, sjobs teqnika sazRvargareT iqnas SeZenili», es daskvna gamoaqvs ruseTis politikuri swavlebis centris eqsperts samxedro sferoSi vadim koziulins. pirveli TvalsaCino magaliTi iyo 2009 wlis dasawyisSi israelSi upiloto sadazvervo TviTmfrinavebis SeZena. ruseTis samxedro-industriul sferoSi ekonomikuri patriotizmis Selaxva Zalian cudad aRiqmeba. noembris TveSi parizSi vizitad myofi ruseTis premier ministris moadgile igor seCini irwmuneboda, rom holding OSK-is wyalobiT, romelic wamyvania rusuli samxedro gemTmSeneblobis sferoSi, ruseTs «SeeZlo» mistralis «eqvivalenturi» xomaldis ageba.Aamgvarad, rusi oficialur piri, romelic OSK-is sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarea, SekveTebis sias akontrolebs...

rusebs kiTxvebi dausves xomaldis Semdgomi gamoyenebis Sesaxeb. samagierod, moskovma safrangeTze zewolis ganxorcielebis mizniT gamoacxada tenderi holandieli da espaneli mrewvelebis sayuradRebod. birmingemSi, ruseTisa da aRmosavleT evropis kvleviTi centris profesori julian kuperi ar aris darwmunebuli, rom moskovs realurad surs mistralis SeZena. « vfiqrob, rom rusebi Seecdebian am saqmis gaWianurebas manam, sanam es maT interesSia. sabolood, isini uars ityvian. maTi interesi sxvaa. isini cdiloben, rom ruseTSi daamkvidron axali tendencia teqnologiebis sazRvargareT SeZenisa. am sakiTxs isini samxedro-samrewvelo sferos warmomadgenlebze zewolis berketad iyeneben. da bolos, maT is faqti ufro axarebT, rom frangebi da SesaZloa natoc farulad Tanxmdeba ruseTze iaraRis gayidvas. es ki farTo perspeqtivebs aCens!» molaparakebis pirvel etapze, safrangeTis erovnuli usafrTxoebisa da Tavdacvis generaluri mdivani mzad aris safrangeTis prezidentis administracias gadasces aRniSnuli dosies miseuli konfidencialuri Sefaseba.

orSabaTs, 25 ianvars ixsneba ruseT-safrangeTis kulturul RonisZiebaTa sezoni. amasTan dakavSirebiT, ruseTis prezidenti dimitri medvedevi martis TveSi Camova safrangeTSi. cxadia, rom kulturis sakiTxebis garda is mistralzec isaubrebs.

 

 

 

 

 

 

Retour début